Walk Score Logo
Go
Locate me

lubricantx

lubricantx

ประเภทน้ำมันเครื่องธรรมดา น้ำมันเครื่องธรรมดา หรือ (Mineral Oil) : เป็นน้ำมันเครื่องที่ได้จากการกลั่นของน้ำมันดิบ (ปิโตรเลียม) หรือ น้ำมันที่มาจากธรรมชาติ 100% ซึ่งระยะเวลาการใช้งานประมาณ 5,000 – 7,000 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการใช้งานเพียงระยะเวลาสั้นๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมากนัก เพราะน้ำมันเครื่องชนิดนี้สามารถเติมแบบประหยัดได้ เนื่องจากน้ำมันประเภทนี้จะมีราคาที่ต่ำกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น ๆ แต่จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ค่ะ

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments